Skip to content

Privacyverklaring

Marieke Bakker Fotografie is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Marieke Bakker Fotografie doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van Marieke Bakker Fotografie is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Marieke Bakker Fotografie is verantwoordelijk voor de fotografie van onder andere bruiloften, bedrijven en andere opdrachten. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:
  1. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  2. Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens

Marieke Bakker Fotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Marieke Bakker Fotografie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Marieke Bakker Fotografie verstrekt. Marieke Bakker Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Foto’s van U die Marieke Bakker Fotografie maakt in het kader van de overeenkomst

Doeleinden van de gegevensverwerking

Marieke Bakker Fotografie zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. Uw persoonsgegevens worden door Marieke Bakker Fotografie verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten van opdracht. Deze overeenkomsten zien hoofdzakelijk op fotografie op locatie. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Marieke Bakker Fotografie te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

Bewaartermijn

Marieke Bakker Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Marieke Bakker Fotografie gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Marieke Bakker Fotografie voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Marieke Bakker Fotografie beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Rechten van betrokkenen

Marieke Bakker Fotografie honoreert alle rechten van betrokkenen zoals bepaald in de AVG. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marieke@specialeditionphotograhpy.nl. Marieke Bakker Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.bakker-fotografie.nl worden gepubliceerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contactgegevens

Marieke Bakker Fotografie
Marieke Amelink
KVK: 63437414
BTW nr: NL215868870B1
email: marieke@specialeditionphotograhpy.nl
Telefoon: 06 83 69 61 14