Skip to content

DISCLAIMER MARIEKE BAKKER FOTOGRAFIE

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website https://specialeditionphotography.nl. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website

Alleen de natuurlijke personen hebben recht op toegang tot de website.

Een websitebezoeker mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website.

Het is de websitebezoeker verboden om de website:

– geautomatiseerd te bezoeken;

– te hacken en botnetwerken te gebruiken;

– inhoud van de Website en onderdelen van de Website op andere websites te plaatsen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat Marieke Bakker Fotografie zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan Marieke Bakker Fotografie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Marieke Bakker Fotografie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten

Marieke Bakker Fotografie behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy

De gegevens en informatie die aan Marieke Bakker Fotografie zijn verstrekt, zal Marieke Bakker Fotografie zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Marieke Bakker Fotografie mag de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Marieke Bakker Fotografie niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Marieke Bakker Fotografie gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Marieke Bakker Fotografie zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Marieke Bakker Fotografie niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Marieke Bakker Fotografie behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze disclaimer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigen en verwijderen

U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer of ons privacy beleid, neem dan contact met ons op.